Tag: เช็คเบอร์ลงทะเบียนชื่อใคร

วิธีเช็คเบอร์ลงทะเบียนเป็นชื่อใคร ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ AIS DTAC TRUE

หลังจากที่ กสทช. ได้ออกมาตรการตั้งแต่ปี 2558 สำหรับซิมระบบเติมเงินต้องลงทะเบียนซิม ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการนำซิมเติมเงินไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฏหมาย หรือความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือสาธารณะ ทำสามารถตรวจสอบได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นเป็นชื่อของใคร ซึ่งมีวิธีตรวจสอบเบอร์มือถือค่าย AIS, DTAC,

Admin Admin