Sunday, 2 October 2022

ฝากเงินธนาคารไหนดี? เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 2565


เชื่อว่าหลายๆ คนกำลังมองหาการลงทุนอะไรสักอย่างที่จะสามารถทำให้เงินเก็บที่มีอยู่เพิ่มพูนขึ้นมาได้ ซึ่งก็น่าจะดีกว่าเก็บไว้เฉยๆ แต่จะลงทุนอะไรถึงจะแน่ใจได้ว่าจะได้เงินที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าลงทุนไปแล้วเงินที่เก็บมาหายไปหรือขาดทุน ซึ่งแน่นอนว่าพูดถึงการลงทุนทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง แต่สำหรับ “เงินฝากปลอดภาษี” ที่เราจะพูดถึงวันนี้น่าจะเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากที่เรียกว่า บัญชีเงินฝากปลอดภาษี หรือเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง กับธนาคารชั้นนำของไทย จะมีธนาคารไหนได้ดอกเบี้ยสูงๆบ้าง มาดูกัน

5 ธนาคารเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดีที่สุด 2565

ธนาคาร

ดอกเบี้ย (% ต่อปี)

ระยะเวลาฝาก

ฝากขั้นต่ำ

1.90 - 2.00

24, 36 เดือน

1,000 บาท

1.75 - 1.90

24, 36 เดือน

1,000 บาท

1.45 - 1.70

24, 36 เดือน

1,000 บาท

1.30

24 เดือน

1,000 บาท

1.15 - 1.25

36, 24 เดือน

1,000 บาท

▶ ธนาคารไทยเครดิต

ประเภท: บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account = ดอกเบี้ยปลอดภาษี 1.90 – 2.00%

บัญชีปลอดภาษี ประเภทเงินฝากประจำและจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 24 เดือนหรือ 36 เดือน โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงตลอดระยะเวลาการฝากในรูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook) และสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,920 บาท

เงื่อนไขการเปิดบัญชี:

สำหรับบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • Tax Free 24 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • Tax Free 36 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย:

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือนหรือ 36 เดือน
 • กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี
 • การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม: บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยเครดิต


▶ ธนาคารไอซีบีซี ไทย

ประเภท: เงินฝากประจำปลอดภาษี = ดอกเบี้ย 1.75% – 1.90% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปีและฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ทำให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี

ตัวอย่าง:
ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,680 บาท
ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 36 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 4,104 บาท

เงื่อนไขการเปิดบัญชี:

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบี้ย
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝากต่อเดือนได้ 24 เดือน และ 36 เดือน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม: เงินฝากประจำปลอดภาษี ธนาคารไอซีบีซี


▶ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประเภท: เงินฝากประจำ 24 เดือน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.45%
ประเภท: เงินฝากประจำ 36 เดือน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.70%

เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท)

เงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝาก:

 • รับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • มีระยะเวลาฝากเงินที่หลากหลาย
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
 • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม: เงินฝากปลอดภาษี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


▶ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท: เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน = ดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน สร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต ฝากครบกำหนดรับเงินก้อนโต พร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษร้อยละ 1.30 ต่อปี ไม่เสียภาษีใดๆ ทั้งสิ้น

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,248 บาท

เงื่อนไขในการเปิดบัญชี:

 • บุคคลทั่วไป อายุ 7 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • ระยะเวลาฝากประจำ 24 เดือน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท ฝากด้วยจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน จนครบ 24 เดือน
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะถูกตัดออกจากโครงการ และได้รับดอกเบี้ยเท่าเงินออมทรัพย์

>> รายละเอียดเพิ่มเติม: เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ธกส.


▶ ธนาคารกรุงศรี

ประเภท: เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
ประเภท: เงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน = ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี

เงินฝากประจำที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออมเงิน หรือสร้างวินัยการออม เพื่อเป้าหมายคือเงินก้อนในอนาคต โดยเป็นการทยอยฝากเงินเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,200 บาท

เงื่อนไขการเปิดบัญชี:

 • ง่ายๆ แค่ฝากเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา
 • เริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน)
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงิน ด้วยบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA (Krungsri Mobile Application) หรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก (Standing Instruction)
 • ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม: เงินฝากประจำปลอดภาษี ธนาคารกรุงศรี


สำหรับข้อมูลเงินฝากปลอดภาษี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำข้างต้นเป็นข้อมูลล่าสุดของปี 2565 หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีกับธนาคารที่กล่าวมา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ ‘รายละเอียดเพิ่มเติม‘ ได้เลย

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?