Thursday, 28 October 2021

Email สะกดแบบไหน? อีเมล หรือ อีเมล์ แบบไหนถูก

08 Aug 2019

อีเมล สะกด

E-mail ย่อมาจาก EIectronic Mail ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถูกเรียกทับศัพท์ว่า “อีเมล” ไม่มี ล์ เนื่องจากเป็นการถอดทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในภาษาอังกฤษมีตัวแอลตัวเดียว ภาษาไทยจึงมี ล เพียงตัวเดียว ซึ่งเชื่อว่าคงมีใครหลายๆ คนใช้ผิดจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว

ดังนั้นจากข้อสงสัยที่ว่า “อีเมล” หรือ “อีเมล์” สะกดยังไง ที่ถูกต้องก็คือ “อีเมล” ไม่มีตัวการันต์บน ล.

โดยมีวิธีจำง่ายๆ คือตัวการันต์หรือเครื่องหมายทัณฑฆาต ในภาษาไทยไม่อ่านออกเสียงคำว่า “เมล์” จึงอ่านว่า เม เช่น รถเมล์ นั้นเอง

วิธีกู้รหัสอีเมล gamil ในกรณีที่จำไม่ได้