Wednesday, 30 November 2022

รวมประกันบ้าน ประกันอัคคีภัย ประกันน้ำท่วม คุ้มครองภัยจากธรรมชาติ และการโจรกรรม


การประกันอัคคีภัย คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก แต่ก็มีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่นภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด รวมถึงภัยจราจล และนัดหยุดงาน ซึ่งข้อที่จะประกอบการตัดสินใจในการซื้อประกันอัคคีภัย ก็ควรมีดังนี้

 • ความคุ้มครองที่เจ้าของที่อยู่อาศัยต้องการ
 • ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันอัคคีภัยได้
 • การคำนวณเงินทุนประกันอัคคีภัยที่เหมาะสม
 • การเคลมประกันอัคคีภัย บริษัทอาจจ่ายค่าสินไหมน้อยกว่า 100% ของมูลค่าความเสียหาย
 • การเลือกชำระเบี้ยตามจำนวนปีที่เพิ่มขึ้น เบี้ยประกันเฉลี่ยต่อปีลดลง เจ้าของที่อยู่อาศัยประหยัดเบี้ยประกันได้มากขึ้น

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย | เมืองไทยประกันภัย

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย จากเมืองไทยประกันภัย คุ้มครองจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ฟ้าผ่า และอื่นๆ วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา ทั้งตัวบ้าน หรือทรัพย์สินในบ้านของคุณ

เบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
645.21 บาท
(ผนังคอนกรีตล้วน)

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
645.21 บาท
(ครึ่งตึก ครึ่งไม้)

ทุนประกันภัยสูงสุด
สูงสุด

5,000,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด
สูงสุด

5,000,000 บาท

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
1,000 บาทต่อวัน

สูงสุด 100,000 บาท

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
500 บาทต่อวัน

สูงสุด 50,000 บาท

ภัยธรรมชาติ

20,000 บาท

ภัยธรรมชาติ

20,000 บาท

ความคุ้มครองของประกัน

 • คุ้มครองภัยหลัก (คุ้มครองตามทุนประกันภัย)
  • ภัยจากไฟไหม้
  • ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
  • ภัยจากระเบิด
  • ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
  • ภัยจากอากาศยาน
  • ภัยเนื่องจากน้ำ (ที่ไม่ใช่น้ำท่วม) เช่น การรั่วจากท่อน้ำ, น้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน, น้ำจากระบบท่อประปา ใต้ดิน ระบบดับเพลิง
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี)
  • ภัยจากลมพายุ
  • ภัยจากน้ำท่วม
  • ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
  • ภัยจากลูกเห็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกันอัคคีภัย เมืองไทยประกันภัย


ประกันภัยบ้านพร้อมสุข และบ้านเปี่ยมสุข | วิริยะประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยบ้านพร้อมสุข แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยราคาประหยัด เพียง 600 บาท คุ้มครองทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน สูงสุดถึง 400,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ซื้อครั้งเดียวครบ ดูแลครอบคลุม ทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

เบี้ยประกัน

ประกันภัยบ้านพร้อมสุข
600.00 บาท/ปี

ประกันบ้านเปี่ยมสุข
1,053.95 บาท/ปี

ทุนประกันภัยสูงสุด
สูงสุด

300,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด
สูงสุด

10,000,000 บาท

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
1,500 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ภัยธรรมชาติ

10,000 บาท

ภัยธรรมชาติ

20,000 บาท

โจรกรรม
5,000 บาท

โจรกรรม
100,000 บาท

เงินชดเชยการเสียชีวิต
200,000 บาท

เงินชดเชยการเสียชีวิต
200,000 บาท

ความคุ้มครองของประกันบ้านเปี่ยมสุข

 • ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด สูงสุด 10,000,000 บาท
  • ภัยจากการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ สูงสุด 10,000,000 บาท
  • ภัยจากการจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย สูงสุด 100,000 บาท
  • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟไหม้ สูงสุด 60,000 บาท
  • ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำท่วม, จากลมพายุ, ภัยจากลูกเห็บ, ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ สูงสุด 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกันภัยบ้านพร้อมสุข และบ้านเปี่ยมสุข


ประกันอัคคีภัย | สินมั่นคงประกันภัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยระเบิด (ยกเว้นการระเบิดที่เกิดจากการกระทำของผู้การก่อการร้าย) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัยตามกรมธรรม์

นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองถึงภัยธรรมชาติ โดยให้ความคุ้มครองถึงภัยน้ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลมพายุ, ภัยลูกเห็บ ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี และต่อ 1 กรมธรรม์

เบี้ยประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (บ้านตึก)

ทุนประกัน (บาท)

เบี้ยสุทธิ (บาท)

เบี้ยรวมภาษีอากร (บาท)

500,000

600.00

645.21

600,000

684.00

735.09

1,000,000

1,040.00

1,118.15

2,500,000

2,375.00

2,551.95

3,000,000

2,820.00

3,030.24

ความคุ้มครองของประกัน

 • คุ้มครองภัยหลัก (คุ้มครองตามทุนประกันภัย)
  • เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับสำหรับทำแสงสว่าง หรือใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่นแก๊สหุงต้ม (ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  • ความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
  • ความเสียหายอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ ดับเพลิง เช่น การพังบ้านหรือการกระทำใดๆเพื่อการดับเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟขยายตัวและลุกลาม
  • ความเสียหายจากควัน เขม่า เกรียม อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ
  • ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม), ภัยระเบิด รับเต็มทุนประกันภัยตามกรมธรรม์
  • ภัยธรรมชาติ โดยให้ความคุ้มครองถึงภัยน้ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลมพายุ, ภัยลูกเห็บ ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อ 1 ปี และต่อ 1 กรมธรรม์

รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกันอัคคีภัย สินมั่นคงประกันภัย


ประกันอัคคีภัย TPB บ้านรักษ์สุข | ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกันอัคคีภัย TPB บ้านรักษ์สุข สำหรับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรัก ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้านและทรัพย์สินของคุณ

เบี้ยประกัน

ความคุ้มครองของประกัน

ความคุ้มครองหลัก

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ความสูญเสีย หรือเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน และภัยจากยานพาหนะ (เฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1)

เริ่มต้น 500,000 บาท

สูงสุดตามทุนประกันภัย

ภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ

20,000 บาท

ฟรี! ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้

ไม่เกิน 10% ของทุนประกัน

ความคุ้มครองหลัก

หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ต่อครั้ง/ปี

ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ในการดับเพลิง ซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างทำการดับเพลิง

20,000 บาท ต่อครั้ง/ปี

ฟรี! ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

20,000 บาท ต่อครั้ง/ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์


กรุงศรี โฮม พร้อม | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

กรุงศรี โฮม พร้อม รับประกันภัยโดยอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ประกันภัยสำเร็จรูปทรัพย์สินภายในบ้าน คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน คุ้มครองน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติ การประกันภัยโจรกรรม ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย

เบี้ยประกัน

 • ราคาเพียง 1,499 บาท/ปี
  • คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน สูงสุดถึง 300,000 บาท
  • คุ้มครองน้ำท่วมสูงสุดถึง 30,000 บาท
  • ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

ความคุ้มครองของประกัน

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในอาคาร ที่พักอาศัยที่มีสาเหตุมาจาก

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด จากน้ำ แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ ควัน อากาศยาน ยวดยานพาหนะ จากการจลาจลและนัดหยุดงาน

300,000 บาท

ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม

30,000 บาท

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า

30,000 บาท

การประกันภัยโจรกรรม

30,000 บาท

การประกันภัยกระจกติดตั้งแตกจากอุบัติเหตุ

30,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม: กรุงศรี โฮม พร้อม


สำหรับประกันอัคคีภัย เป็นประกันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความประมาท อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน ซึ่งส่วนมากประกันจะแถมมากับสินเชื่อในการกู้ซื้อบ้าน บ้างธนาคารก็อาจจะแถมให้ฟรี หรือบางที่ก็ต้องซื้อเพิ่ม หากใครที่ยังไม่มีประกันอัคคีภัยก็สามารถซื้อเพิ่มได้เช่นกัน

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?